Kaasulaitteet

FLYTGASSYSTEM I BÅTEN

Flytgassystem har använts i båtar i flera tiotals år, och trots att de är servade och rätt använda utgör de en stor brandrisk, som inte bör förglömmas. Gassystemets säkerhet beror på den tekniska säkerheten och den rätta användningen. Tillverkaren svarar för att apparaten är säker. Användaren är ansvarig för att apparaten används på rätt sätt (enligt bruksanvisningen). Speciellt bör man ta i beaktande att olika länders krav på flytgassystemen inte är identiska, dvs. gassystem i båtar importerade från andra länder bör granskas och eventuellt byggas om för att uppfylla lokala krav. Detta får endast utföras av en auktoriserad installatör/firma för gassystem.

Flytgasen består av propan, som är klassificerad som en brand‐ och explosionsfarlig kemisk substans. Detta bör båtägaren och den besiktande personen ta i beaktande. Flytgasen är lätt antändlig och tyngre än luft, vilket betyder att läckande gas sjunker ner i båtens pils, varifrån den inte lätt kan ventileras bort av sig själv. Systemets årliga granskning går ut på att granska systemets täthet och förebygga läckage. Detta bör båtägaren själv årligen göra som en del av vårutrustningen.

Vid bruk av flytgasanläggningar bör följande iakttagas
‐  använd aldrig anläggningen till annat vad den är gjord för,
‐  slanganslutningar får man göra själv, men fasta installationer bör göras av auktoriserad installatör,
‐  sörj för god ventilation, flytgas behöver också förbränningsluft för att brinna fullständigt (risk för

kolmonoksid)
‐  tänd gasen genast efter att aggergatventilen öppnats

Båtägaren/‐användaren får själv byta ut dåliga slangar mot nya, granska rörens och slangkopplingarnas täthet samt rengöra aggregatets brännare. Reparation av rörledningar, anslutningar och ventiler får endast utföras av auktoriserad installatör/firma.
1. Granska skicket på slangar samt slang/röranslutningars täthet en till två gånger per år.
‐  Slangens skick kan enkelt granskas genom att böja den skarpt och iaktta förekomsten av eventuella sprickbildningar.
‐  Slang‐ och röranslutningars täthet kan granskas genom att pensla en såplösning på eventuella läckageställen.
‐  Läckageställen får inte sökas med öppen låga!

2. Se till att flytgas inte kommer åt att läcka ur flaskventilen, slangen, anslutningen eller brännaren.
3. Vi rekommenderar varmt att en gasvarnare installeras.
4. Förvara alltid gasflaskan stående och väl fastspänd.
5. Max 25 kg. får finnas ombord.

Var och en bör bekanta sig med publikationen Använd flytgas rätt

(källa: Tukes)

Tilläggsinformation: Besiktningschef Ernst Tillander tel. 0400605952 ernst.tillander@gmail.com